Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng đoàn thể
Skip portletPortlet Menu
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
TT ĐẦU TƯ VÀ ĐT MUA SẮM
Skip portletPortlet Menu
 
TT VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Văn phòng Sở (25/03/2016 11:26 AM)

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng:

MAI THỊ NGÃI

Điện thoại: 02383564892


 

 
Phó Chánh Văn phòng:

TRẦN CÔNG THÀNH


Phó Chánh Văn phòng:

NGUYỄN HOÀNG NAM

 1. Vị trí và chức năng:

         Văn phòng Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là phòng tham mưu, giúp việc của Giám đốc Sở, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở; Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện  về: công tác tổ chức cán bộ (bao gồm: tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động); công tác đào tạo, công tác pháp chế; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán, tiền lương, chế độ chính sách, quản trị, bảo mật, bảo vệ, quân sự của cơ quan, an toàn lao động, công tác cải cách hành chính, công tác dân vận và quy chế dân chủ của Sở.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1.Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong công tác tổ chức cán bộ:

1.1- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

1.2- Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnh của Văn phòng, Thanh tra Giao thông vận tải, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

1.3- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh quy định về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

1.4- Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các phòng ban tham mưu, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

1.5- Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

1.6- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở.

1.7- Xây dựng trình Giám đốc các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện.

1.8- Tổ chức thực hiện quy trình nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý của Sở. Là thành viên thường trực Hội đồng kỷ luật của Ngành.

1.9- Chủ trì tham mưu trình Giám đốc đề nghị Sở Nội vụ giao chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, là thành viên thường trực của Hội đồng nâng lương của Ngành.

1.10- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

1.11- Quản lý hồ sơ cán bộ của cơ quan Sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

         2. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực đào tạo:

2.1- Xây dựng kế hoạch, chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp. Phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

2.2- Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ giao thông của Huyện, Thành, Thị; Tổ chức đào tạo cấp chứng nhận chuyên môn về người lái đò ngang, đò dọc và tham mưu chế độ chính sách hỗ trợ cho các đối tượng được đào tạo.

2.3- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo lái xe và công tác đào tạo người điều khiển phương tiện thủy trong Tỉnh theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải:

- Xây dựng quy hoạch định hướng hệ thống cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở đề xuất để Cục đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô và hướng dẫn thực hiện.

- Theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở đào tạo, nhu cầu đào tạo.

- Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra, giám sát công tác đào tạo lái xe, đào tạo người điều khiển phương tiện thủy theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; Phối hợp với Thanh tra giao thông, Phòng quản lý vận tải, phương tiện & người lái định kỳ hoặc đột xuất Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát chất lượng đào tạo đối với các cơ sở đào tạo lái xe, đào tạo người điều khiển phương tiện thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe để trình Lãnh đạo Sở cấp mới, cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trong phạm vi 20% so với lưu lượng ghi trong giấy phép đào tạo lái xe đã cấp cho cơ sở đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng quản lý vận tải, phương tiện & người lái, Sở lao động – thương bình và Xã hội kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe để tham mưu cho Giám đốc Sở đề nghị Cục đường bộ Việt Nam xét, cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô hoặc điều chỉnh hạng và tăng lưu lượng đào tạo lái xe ô tô trên 20% cho các cơ sở đào tạo.

- Tổ chức tập huấn cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe theo nội dung, chương trình quy định; Theo dõi đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe và báo cáo Cục đường bộ những thay đổi (bổ sung, thuyên chuyển,…) về giáo viên của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn.

- Báo cáo sở kết, tổng kết về công tác đào tạo lái xe, đào tạo người lái phương tiện thủy nội địa. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý đào tạo và lưu trử hồ sơ theo đúng quy định của nhà nước.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hành chính quản trị:

3.1- Thường trực công tác cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO;

3.2- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công việc phối hợp hoạt động của Lãnh đạo Sở, Giữa các phòng, ban chuyên môn,đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

3.3- Phối hợp với các đơn vị báo chí, xuất bản và các cơ quan, đơn vị liên qua tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành;

3.4- Theo dõi hoạt động của bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “1 cửa”, sự phối hợp giữa các Phòng, Ban về việc giải quyết công việc tại bộ phận “1 cửa”;

3.5- Tham mưu các quy định về quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trử theo quy định của pháp luật;

3.6- Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại văn bản đi, đến; quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định;

3.7- Đánh máy, sao y bản chính, phô tô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban theo quy định;

3.8- Quản lý mạng tin học cơ quan. Quản lý trang tin điện tử điều hành tác nghiệp của Sở. Quản lý công văn đi-đến tại hộp thư điện tử của Sở; Quản lý mạng điện thoại, fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt;

3.9- Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của Sở,  bao gồm: giấy mời, bố trí phòng họp, phục vụ đón tiếp khách.

3.10- Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, công tác tự vệ - quân sự, sử dụng điện nước, vệ sinh cơ quan, xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa công sở, đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan.

3.11- Phối hợp với Công đoàn cơ quan động viên thăm hỏi gia đình, cán bộ có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thực hiện công việc hiếu, hỷ .v.v…

4. Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, tài sản, kế toán:

4.1- Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, quy định, chính sách trong lĩnh vực tài chính, tài sản, kế toán thuộc thẩm quyền của Sở; Tham mưu hướng dẫn và quản lý nhà nước về tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc; Hướng dẫn, tổ chức thu và quản lý các loại phí, lệ phí đúng quy định của Nhà nước.

4.2- Quản ly nguồn vốn sự nghiệp giao thông, nguồn vốn sự nghiệp hành chính của cơ quan đúng quy định của Nhà nước.

- Tham mưu duyệt dự toán kinh phí cho cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc. Quyết toán vốn sự nghiệp hành chính của cơ quan, vốn của các đơn vị sự nghiệp đúng quy định của Nhà nước.

4.3- Thực hiện quản lý tài chính, đất đai, trụ sở, các tài sản của cơ quan. Lập kế hoạch năm, quý về việc sửa chữa nâng cấp trụ sở, trang thiết bị làm việc, đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Sở và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định

4.4- Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan Sở theo quy định của pháp luật

5. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế:

5.1- Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về Giao thông vận tải.

5.2- Thẩm định các văn bản quan trong của Sở do các phòng ban soạn thảo trình Lãnh đạo Sở ký như các cơ chế, quy chế, quyết định, quy định

5.3- Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản pháp quy của UBND tỉnh, các quy định hành chính do Sở soạn thảo.

5.4- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của UBND Tỉnh.

5.5- Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các Quy chế, Nội quy của cơ quan Sở nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính.

5.6- Tổ chức, phối hợp với Thanh tra việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi của Sở; nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

6. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng:

6.1- Xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực;

6.2- Là thành viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng

- Tổ chức các phong trao thi đua, trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng của các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở và về phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn miền núi của các huyện trong Tỉnh. Xem xét, thẩm định đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

6.3- Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của Sở; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật

7. Thường trực công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Ngành

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo hộ lao động trong Ngành.

9. Tham mưu giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Sở trong các thời kỳ trước đây;

10. Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở, của văn phòng trong những lĩnh vực được phân công theo quy định.

11. Thực hiện công tác đào tạo cán bộ của Văn phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguồn cán bộ theo tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ của Sở.

12. Phối kết hợp tốt với các phòng ban, đơn vị, các cấp, các ngành xây dựng mối quan hệ để thực hiện nhiệm vụ được giao;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
   Trang chủ | Thư điện tử công vụ | Cổng TTĐT chính phủ

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Sở
Trụ sở: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ Anh
ĐIện thoại: 0238.3 844 530 - Fax: 038.3 849 670 - Email: gtvt@nghean.gov.vn